skip to Main Content

Velkommen, X-arter!

X-art er en kunstforening for både nuværende og forhåndværende ansatte, samarbejdspartnere og freelancere på science centeret Experimentarium.

Vi brænder for kunst, kultur, udstillinger, formidling, finurligheder og for godt og inspirerende fællesskab med ligesindede – let nørdede – nuværende og forhåndværende kollegaer, samarbejdspartnere og eksterne.

X-art er ikke en lukket klub! Du er velkommen også selvom det er mange år siden, at du har haft din gang på Experimentarium.

INFO til kunstnere: X-art har ikke vægge, hvor vi kan hænge kunst op. Foreningen arrangerer derfor ikke selv udstillinger.
Vi deltager gerne i udstillinger, arrangementer og events i Københavns-området!
Send os en mail, hvis du har en udstilling eller event, som du synes vi skal besøge/ deltage i!

Kommende arrangementer

i kalenderen: Her er et udpluk af X-arts kommende arrangementer!

EFTER SOMMERFERIEN KAN VI GLÆDE OS TIL:

AUGUST: Besøg på Experimentariums nye udstilling Bølgetoppen

SEPTEMBER: Det Blå Hus – Bjørn Wiinblads hjem og værksted er nu museum og værksted for keramikere

OKTOBER: Galleritur til Kbh NV – udstilling med Anette Andersen, Lise Rasted og Bjørn Ignatius

NOVEMBER: Tegne-workshop og tapas hos Janna Espenhain

DECEMBER: Besøg i smykkekunstner Marie Louise Kristensens værksted

14. JANUAR: Banko og Bobler – traditionen tro på Garderhøj Fort

Dato og tidspunkter kommer snarest!!!

Ingen arrangementer

januar 2020

14jan17:00Nytårskur med Bobler og Banko!17:00 Garderhøj Fortet, Garderhøjfort 4, 2820 Gentofte

OM X-art

X-art HVORFOR!?

Fordi X-art siden 2002 har givet os medlemmer oplevelser, fællesskab og meget at snakke om!
I 15 år har kunstforeningen X-art årligt præsenteret 6 til 10 kunstnere, som har udstillet værker i Experimentariums personaleområder. Nogle udstillinger faldt i smag hos de fleste. Nogle udstillinger har – virkelig! – sat debatten i kog over madpakkerne!  Meget forskellige kunstnere gjorde deres til, at X-kollegaer kom til at kende hinanden meget bedre! Og gav mange sparket til erkendelse af, at smag og behag ikke kan sættes i bås eller styres via et EXCEL-ark;-D

X-art HVAD!?

Kunstforeningen X-art kan ikke længere udstille på Experimentariums matrikel, hvorfor X-art fremover er opsøgende for kunst og events ude i byen!!!
I det kommende år bliver det primært med arrangementer i hovedstadsområdet.
Kontakt os gerne på info@x-arts.dk, hvis du har nys om en udstilling eller en spetakulær event, som vi bare ikke må gå glip af!

X-art HVEM!?

Foreningen er for alle os, som er nuværende/ forhåndværende ansatte på Experimentarium. Og selvfølgelig også for alle, som siden åbningen i 1991 har givet den en skalle som fx freelancer, underleverandør eller bestyrelsesmedlem. Kunst-venner uden tilknytning til Experimentarium er velkomne som ekstraordinære medlemmer: Se i Vedtægterne – §3.

X-art PRIS:

150 kroner pr. halve år! Mange arrangementer er gratis. Ved de mere budget-tunge arrangementer vil der blive opkrævet betaling for deltagelse.

X-ART FAQ

X-arts vedtægter

Kunstforeningen X-art
Vedtægter vedtaget i juni 2017

§ 1 Navn, historie og hjemsted
Foreningens navn er: “X-art” og har sin rod i Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup.

X-art blev stiftet den 9. september 2002 med det brede formål at øge Experimentariums medarbejderes interesse for kunst og kultur. Experimentarium støttede X-art økonomisk. X-art indkøbte kunstværker fra udvalgte kunstnere, der også fik mulighed for at udstille deres værker på Experimentariums indre vægge. De indkøbte kunstværker blev fordelt til medlemmerne ved lodtrækning.

I foråret 2017 meddelte Experimentarium, at man indtil videre ikke ønskede at støtte X-art økonomisk og ej heller ville have udvalgte kunstneres kunstværker på væggene. Experimentarium vil fortsat stille lokaler til rådighed for X-art’s møder.
På denne baggrund er der formuleret nærværende reviderede Vedtægter for X-art.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne oplevelser inden for kunst, kultur og formidling for derigennem at styrke medlemmernes interesse for kunst og kultur. Formålet er også at skabe et forum for tidligere og nuværende Experimentarium medarbejdere.

§ 3 Foreningens medlemmer
Som medlemmer kan optages alle med tilknytning til Experimentarium (ansatte, tidligere ansatte, bestyrelse, underleverandører mv.). Endvidere kan andre kunst- og kulturinteresserede optages som ekstraordinære medlemmer, såfremt mindst tre medlemmer til bestyrelsen indstiller vedkommende til optagelse, og såfremt bestyrelsen følger denne indstilling.

Udmeldelse af foreningen må ske skriftligt til bestyrelsen med mindst én måneds varsel til den 1. i en måned – dog uden at der sker tilbagebetaling af for meget betalt kontingent.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.

§ 4 Kontingent
Medlemmerne betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for ét år ad gangen efter forslag fra bestyrelsen.

§ 5 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen udpeget revisor og forelægges ved den årlige generalforsamling. Foreningen må på intet tidspunkt påtage sig økonomiske forpligtelser, som er større end de til rådighed stående midler.

§ 6 Bestyrelse
Foreningens bestyrelse er ansvarlig for foreningens drift og består af 3 – 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen er ulønnet og træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen varetager foreningens økonomiske dispositioner. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Tegningsret for foreningen har formanden sammen med kassereren.

Foreningens bestyrelse kan efter eget valg knytte kunstneriske konsulenter til foreningen.

Administration af foreningens midler og kassererfunktionen varetages af et af bestyrelsen udpeget medlem, kassereren.

§ 7 Kunstindkøb og aktiviteter
Foreningen indkøber for medlemmernes kontingenter kunst, der udloddes ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen sørger iøvrigt for, at der gennemføres aktiviteter, der støtter op om foreningens formål.

§ 8 Fordeling af kunstværker ved udlodning
Udlodning af kunstværker til foreningens medlemmer sker hvert år i umiddelbar tilslutning til den ordinære generalforsamling. Der udloddes minimum et kunstværk om året. Man skal have været medlem af foreningen i mindst et halvt år forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse for at kunne deltage i lodtrækningen. Medlemmer, der er i kontingentrestance, kan ikke deltage. Man skal endvidere være til stede ved lodtrækningen, eller man skal være repræsenteret af en anden person ved skriftlig fuldmagt. Dog kan kun halvdelen af kunstværkerne til udlodning vindes via fuldmagt, og resten skal udloddes til de personligt fremmødte.

Lodtrækningen sker ved, at der for hvert medlem, der kan deltage, lægges et lod i en pulje. De derfra udtrukne vindere, som er til stede, vælger umiddelbart deres gevinst, efterhånden som de udtrækkes. For udtrukne vindere, som er repræsenterede ved fuldmagt, udtages gevinster efterfølgende i den rækkefølge, hvori lodderne er udtrukket. Hvert medlem har et nummer. Ved generalforsamlingen udtrækkes x antal vindere, som selv vælger deres kunstværk. De medlemmer, der IKKE har vundet, får et ekstra lod (nummer), så chancerne forøges til næste gang.  Dette gentages ved hver generalforsamling. Man kan dog max have 5 lodder. Når man så vinder, har man igen kun 1 lod i puljen. Ønsker vinderen ikke et af de udloddede kunstværker, kan man vælge at få et ekstra lod til næste generalforsamling i stedet for. – Uafhentede gevinster tilfalder foreningen efter én måned.

§ 9 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i 1. kvartal. Datoen og dagsorden for generalforsamlingen meddeles medlemmerne senest én måned før dens afholdelse – ved skriftlig indkaldelse til foreningens medlemmer udsendt pr. e-mail.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter: “Beretning fra bestyrelsen”. “Godkendelse af det reviderede regnskab”. “Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent“. “Andre forslag”. “Valg af bestyrelse”. “Eventuelt”. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller såfremt mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt fremsender anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af, hvilke punkter der ønskes optaget på den pågældende dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes da snarest og senest 3 uger efter anmodningens modtagelse. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

§ 11 Opløsning af foreningen
Opløsning af X-art kan kun finde sted efter beslutning på en generalforsamling – ordinær eller ekstraordinær – hvor “opløsning af foreningen” er et punkt på dagsordenen. For at foreningen kan opløses, skal mindst halvdelen af de fremmødte – uanset antal – stemme derfor.

I tilfælde af foreningens opløsning fordeles foreningens resterende formue (kunstværker og andre aktiver) til medlemmerne i form af en aktivitet, der forbruger samtlige aktiver, hvortil alle X-art’s medlemmer indbydes.

Disse love er vedtaget af den stiftende generalforsamling 02.09.2002 og revideret på følgende generalforsamlinger: 21.02.2008 samt den 21.04.2010 samt den 12.12.2013 samt nærværende reviderede Vedtægter godkendt på en ekstraordinær generalforsamling den 6. juni 2017.

Hvordan betaler jeg?

Du betaler kontingent halvårligt (150 kr)  til X-arts kasserer Asger Høeg, som sender dig en mail når det er tid til kontingent!

MobilePay: 40794745

Bank-konto: Danske Bank, Bagsværd Afdeling,
konto: 1551 – 6878679

X-ARTS BESTYRELSE 2019 - 20

Kristine Adler-NissenFormand

Asger HøegKasserer

Mette Stentoft

Dorthe Weis

Christina Fromberg

KONTAKT X-ART

Kontakt bestyrelsen på mail:

INFO til kunstnere: X-art har ikke vægge, hvor vi kan hænge din kunst op.
Foreningen arrangerer derfor ikke udstillinger!!!

Meld dig ind i X-art

Meld dig ind i X-art via formulareren herunder – eller send en mail til info@x-arts.dk

  * skal udfyldes


  BETALING

  Jeg betaler via netbank: 1551 - 6878679Jeg betaler via MobilePAY: 40794745

  FACEBOOK

  Luk mig ind i FaceBook-gruppenNej! Jeg vil ikke deltage på FaceBook

  Back To Top
  X